بهترین مراکز آموزشی مشهد

سجاد جعفری

خراسان رضوی گلشهر شفیعی 50
2574500 و 32574500

متوسطه دخترانه اتحاد (د) تبادکان

متوسطه دخترانه اتحاد
جاده قدیم قوچان میدان شهیدفهمیده شهرک نوید نوید12
تلفن: 6901528

متوسطه دخترانه سکینه افشار 1 تبادکان

متوسطه دخترانه سکینه افشار
جاده قدیم قوچان توس 91ایستگاه شهید بصیر 2 تخم مرز
05136654353و 05136574000