بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس هنرستان دولتی دخترانه مشهد

 کاردانش آل طه ناحیه 1 مشهد
بلواردوم طبرسی نبش طبرسی 10
32115497
فاطمه الزهرا (س) ناحیه 1 مشهد
بلوار شهید آوینی آوینی 8 آفرینش 5 هنرستان فاطمه الزهرا (س)
32174009
بدیع ناحیه 1 مشهد

هنرستان دخترانه بدیع ناحیه 1 مشهد

هنرستان دولتی دخترانه
طبرسی شمالی 10
32113338
کارودانش عارفه ناحیه 1 مشهد
گازشرقی 20متری المهدی غربی
32721011
کاردانش محمودیه 1 خیامی ناحیه 1 مشهد
خیابان پنجتن پنجتن 3، سلمان 2 سمت چپ هنرستان محمودیه خیامی 1
32113456
کاردانش حافظ ناحیه 1 مشهد
خیابان خواجه ربیع انتهای 20متری بلال
37326136
 نرجس ناحیه 1 مشهد

هنرستان دخترانه نرجس ناحیه 1 مشهد

هنرستان دولتی دخترانه
بلوار طبرسی شمالی 17 خداشناس 8 میدان 14 معصوم دبیرستان نرجس
32115411
بانو اجودی ناحیه 1 مشهد
 کاشانی 15 کوچه خدابنده
32225860
 مرضیه ناحیه 1 مشهد
خیابان رسالت شمالی 113 دهرود خیابان شهید احمد مدیری 10 آموزشگاه مرضیه
32423721
الزهرا ناحیه 1 مشهد
پنج تن 40
32123777