بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس نمونه دولتی پسرانه مشهد

حضرت محمد (ص) (بنیاد فرهنگی مصلی نژاد) ناحیه 1 مشهد
بین چهارراه زرینه و چهارراه عشرت آباد
32283058
شرکت فرش ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه شرکت فرش ناحیه 7 مشهد

دبیرستان نمونه دولتی پسرانه
نشانی: دکترحسابی32 امامیه56
36211504 
متوسطه پسرانه امام حسن (ع) ناحیه 2 مشهد
بلوار صبا بین صبا2و4
33865724