بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس متوسطه دوم غیرانتفاعی پسرانه مشهد

صنعت آرمان ناحیه 1 مشهد

متوسطه پسرانه صنعت آرمان ناحیه 1 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
خیابان آیت اله عبادی 93 نرسیده به چهار راه اول دبیرستان صنعت آرمان
37347520
دارالعلم ناحیه 2 مشهد

متوسطه پسرانه دارالعلم ناحیه 2 مشهد

متوسطه دوم پسرانه غیر دولتی
خیابان امام رضا (ع) امام رضا46 نبش چهارراه دوم دبیرستان غیردولتی دارالعلم
8551498
علی ابن ابیطالب (ع) (پ) ناحیه 2 مشهد
خیابان امام خمینی امام خمینی14 (بازارچه سراب) کوچه ورزنده پلاک46
2230880
علوی وکیل آباد ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه علوی وکیل آباد ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: خیابان وکیل‌آباد، خیابان دانش‌آموز هشتم، پلاک 33
38946651 
ناصر نوین ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه ناصر نوین ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: فلاحی 45
36627558 
متفکران خراسان ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه متفکران خراسان ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: دانش آموز14 پلاک24
38533057 
المپیاد بیهق ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه المپیاد بیهق ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: بین شاهد 59 و61 پلاک 493
36614947 
 بردیا ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه بردیا ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: نبش امامه 45پلاک 15
36222046 
نخبگان ایران ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه نخبگان ایران ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: دانش آموز 8 پلاک 33
38934379 
پائیزان ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه پائیزان ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: جلال آل احمد یک پلاک45
36627558