بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس متوسطه اول غیر انتفاعی پسرانه مشهد

خاطره ناحیه 7 مشهد

متوسطه دخترانه خاطره ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه
نشانی: بلوار شهید فلاحی شهید فلاحی 67
6616416 
امام حسین (ع) ناحیه 1 مشهد

متوسطه پسرانه امام حسین (ع) ناحیه 1 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
خیابان خواجه ربیع، 20متری بلال، انتهای بلال 2
7324446
 شهید نادر فرزام فر ناحیه 1 مشهد
طبرسی شمالی طبرسی 30
2111419
نوین ناحیه 1 مشهد

متوسطه پسرانه نوین ناحیه 1 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
چهارراه شهدا بین بهجت 11 و 13
2222311
 کرامت ناحیه 1 مشهد

متوسطه پسرانه کرامت ناحیه 1 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
خیابان گاز مسلم جنوبی 18 پلاک 176
2726015
استاد مطهری (ره) ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه استاد مطهری (ره) ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: 2امامیه 42راستی 8 پلاک 28
6226545 
علم و ادب توس ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه علم و ادب توس ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: الهیه محمدیه 5/6
35243533 
توحید ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه توحید ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: م 1آزاد شهر سید رضی شمالی 31پ 278
6037235 
سوشیا ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه سوشیا ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: امامت 24
36627558 
امید ناحیه 7 مشهد

متوسطه پسرانه امید ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه
نشانی: دانشجو1 پلاک73
38937096