بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس متوسطه اول دولتی پسرانه مشهد

استاد معین 1 ناحیه 6 مشهد

متوسطه پسرانه استاد معین 1 ناحیه 6 مشهد

متوسطه ی اول پسرانه دولتی
انتهای هفت تیر 2
8676333
متوسطه پسرانه شهید حسین دلشاد ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان پاستور پاستور 6
8431116
شهید دلشاد ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان پاستور6
38431116
امیر معزی ناحیه 3 مشهد
نشانی: سناباد 12
سلمان پارسی ناحیه 3 مشهد
نشانی: تقی آباد ابومسلم 1 پ14
8434464
سلمان فارسی ناحیه 3 مشهد
نشانی: احمدآباد1 ابومسلم 1
38458988
متوسطه پسرانه نجفی ناحیه 3 مشهد
نشانی: سیمتری دوم احمدآباد ابوذر 32 پ80
38416267
خلیج فارس ناحیه 3 مشهد
نشانی: بلوار ملک آباد خیابان قدس
متوسطه پسرانه مالک اشتر ناحیه 3 مشهد
نشانی: خیابان احمدآباد سیمتری دوم ابوذرغفاری 7
8400847
متوسطه پسرانه شهید عبدالله نژاد ناحیه 3 مشهد
نشانی: انتهای خیابان شهید بهشتی