بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس متوسطه اول غیر انتفاعی دخترانه مشهد

محدثه ناحیه 1 مشهد

متوسطه دخترانه محدثه ناحیه 1 مشهد

دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی
چهارراه هاشمی نژاداول حجت 7
2211525
مطهره ناحیه 1 مشهد

متوسطه دخترانه مطهره ناحیه 1 مشهد

دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی
خیابان عشرت آباد هاشمی نژاد 18/1
7245973
صاحب الزمان (عج) ناحیه 1 مشهد

متوسطه دخترانه صاحب الزمان (عج) ناحیه 1 مشهد

دبیرستان دخترانه غیرانتفاعی
خیابان فاطمیه فاطمیه 33 پلاک 164
2760675
میرزا جعفر سروقد ناحیه 1 مشهد
بلوار دوم طبرسی طبرسی 26
2146656
ادیب ناحیه 7 مشهد

متوسطه دخترانه ادیب ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه
نشانی: قاسم آباد نبش فلاحی 62 پلاک210
3620261 
 اشراق ناحیه 7 مشهد

متوسطه دخترانه اشراق ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه
نشانی: م 1 آزادشهردانشجو27پ 523
8922210 
آیات ناحیه 7 مشهد

متوسطه دخترانه آیات ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه
نشانی: شریعتی 59
36627558 
نگین ناحیه 7 مشهد

متوسطه دخترانه نگین ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه
نشانی: شاهد 57
36634347 
شهید علیرضا محمودی مهماندوست ناحیه 7 مشهد
نشانی: الهیه اقدسیه 41 جهان بین 5 پلاک 47
شمیم مبتکران ناحیه 7 مشهد

متوسطه دخترانه شمیم مبتکران ناحیه 7 مشهد

دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه