بهترین مراکز آموزشی مشهد

مدارس ابتدایی دولتی پسرانه مشهد

پسرانه ثامن الائمه ناحیه 2 مشهد
مصلی مصلی 30 دبستان پسرانه ثامن الائمه (ع)
33644860 
پسرانه فضلی نژاد (1) ناحیه 2 مشهد
سیدی بلوارصبا صبا45 دبستان فضلی نژاد
3121587 
پسرانه فضلی نژاد (2) ناحیه 2 مشهد
سیدی بولوارصبا صبا45دبستان پسرانه فضلی نژاد2
3121587 
دبستان (ابتدایی) پسرانه برادران شهیدسلامی (پ) ناحیه 2 مشهد
شهرک طرق خیابان ساعی 26 ولی عصر 4 آموزشگاه شهید سلامی
3920494 
دبستان (ابتدایی) پسرانه امام حسن (ع) ناحیه 2 مشهد
سیدی بلوار صبا روبروی صبای 9 دبستان امام حسن (ع) مصلی نژاد
33852533 
دبستان (ابتدایی) پسرانه شهیدغلامرضاعباسی (پ) ناحیه 2 مشهد
سیدی شهرک انقلاب سحر 10 مدرسه پسرانه شهید عباسی
33853133 
برادران شهیدسلامی (پ) ناحیه 2 مشهد
شهرک طرق خیابان ساعی 26 ولی عصر 4 آموزشگاه شهید سلامی
3920494 
دبستان (ابتدایی) پسرانه مولوی (پ) ناحیه 2 مشهد
خیابان امام رضا امام رضای 42 چهارراه چهارم
8597607
دبستان (ابتدایی) پسرانه شهیدبهرام ندافی (پ) ناحیه 2 مشهد
خیابان شهید صدوقی صدوقی 29 دبستان پسرانه ندافی
3648668 
دبستان (ابتدایی) پسرانه حکمت (1) ناحیه 2 مشهد
شهرک طرق خیابان ساعی 37 رشیدیان دبستان حکمت
3910589